Specjalizujemy się
w umowach budowlanych

Kinga Gawor
początek cytatu

Jesteśmy dynamiczną kancelarię prawną z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach. Pomagamy inwestorom, generalnym wykonawcom oraz wykonawcom w rozwiązywaniu problemów wynikłych w trakcie realizowanych inwestycji budowlanych. Jesteśmy specjalistami od opracowywania umów budowlanych, deweloperskich oraz umów o prace projektowe.

koniec cytatu

Gawor Kancelaria Prawna specjalizuje się w prawie inwestycji budowlanych, tj. w prawie budowlanym oraz prawie umów o roboty budowlane. W zakres usług wchodzą:


Poszukiwane tematy z zakresu : Prawo budowlane Kraków


prawo budowlane 2017, ustawa prawo budowlane, prawo budowlane tekst jednolity, nowe prawo budowlane, ustawa prawo budowlane 2017, art 29 prawo budowlane, prawo budowlane art 29, prawo budowlane isap

Prawo budowlane isap

Trwają prace na projektem nowelizacji prawa budowlanego. Celem projektowanych zmian jest uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie „represyjności” procesu inwestycyjno-budowlanego. Jest pomysł, aby do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy był dołączany wyłącznie projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Zatem inwestor zacząłby budowę, a projekty techniczne zgłosił dopiero na etapie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie. Zakłada się także wprowadzenie przepisów normujących procedurę legalizacji samowoli budowlanej sprzed 1995 r. Dodatkowo planuje się zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Ponadto zmiany przewidują możliwość uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla części obiektu budowlanego lub niektórych obiektów objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę. Oczywiście tylko wówczas, gdy części/obiekty mogą funkcjonować samodzielnie i są zgodne z planem miejscowym lub tzw. WZ-etką. W projekcie nowelizacji Prawa budowlanego znajdzie się również mechanizm mający zapobiegać nielegalnemu użytkowaniu obiektów budowlanych, pomimo wezwań organu do jego zaprzestania.

Upadłość firmy a ciąża

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochodzi do upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tych bowiem przypadkach kobiety w ciąży czy przebywające na urlopie macierzyńskim nie są chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ciąża a upadłość firmy

Polskie prawo pracy chroni kobiety w ciąży. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży.  Jednakże w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy pracownice w ciąży już nie są chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Przejęcie kredytu hipotecznego po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu nie ma wpływu na umowę zaciągniętego wspólnie w trakcie trwania małżeństwa kredytu hipotecznego. Zatem po rozwodzie oboje małżonkowie są nadal solidarnymi dłużnikami banku. Rozwód a kredyt hipoteczny. Każde z nich odpowiada wobec banku za spłatę całego kredytu, niezależnie od tego, czy mieszka w tym lokalu. Pojęcie kredytu hipotecznego po rozwodzieczytaj więcej…

Wykaz sądów

W sprawach o rozwód orzekają sądy okręgowe. Wykaz sądów okręgowych – zobacz na stronie

Kredyt hipoteczny a rozwód

Jeżeli byli małżonkowie razem zaciągnęli kredyt hipoteczny na kupno lokalu, to mimo rozwodu i podziału wspólnego majątku, nadal są oni wobec banku współkredytobiorcami, a zatem za zaciągnięte zobowiązanie odpowiadają wspólnie, nawet jeżeli lokal kupiony za kredyt hipoteczny przypadł po podziale majątku tylko jednemu małżonkowi. Podział majątku podlegają tylko aktywa, zatem podział ten nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów.

Sąd rejonowy Gdańsk-Południe właściwość miejscowa

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe – czytaj więcej…

Rozwody kościelne Kraków

Czy w Kościele katolickim są rozwody? W prawie kanonicznym nie ma pojęcia rozwodu. To co jest tam przewidziane, to proces kanoniczny, który odbywa się w sądzie kościelnym o „stwierdzenie nieważności małżeństwa”. Proces ten ma na celu wykazanie, że małżeństwo było ważnie zawarte i dopełnione, albo wykazanie, że małżeństwo jest nieważne, to znaczy, że nigdy nie zaistniało. Uwzględnia się tutaj takie kryteria jak: przeszkody, zgoda małżeńska oraz forma kanoniczna w czasie zawierania małżeństwa lub ich braki czy wady.