Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiejGłównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać przewidziane prawem wymogi. Jeżeli nie jesteś pewien, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, ten wpis jest dla Ciebie. 

Tytułem wstępu wyjaśniam, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę tutaj.

Upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: oznaczenie sądu i dłużnika

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać następujące dane:

-Nazwa i adres sądu, do którego składasz wniosek,

-Twoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: żądanie wniosku

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać żądanie wniosku poprzez zaznaczenie kwadratu „TAK” w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: wykaz majątku

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz także wskazać Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem. Wpisujesz tutaj cały Twój majątek, w tym: nieruchomości, samochody, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone na rachunku bankowym pieniądze. W przypadku nieruchomości musisz wykazać swój tytuł prawny do nieruchomości poprzez przedłożenie właściwego dokumentu, czyli odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości lub aktu notarialnego.

Musisz wskazać miejsca, w których aktualnie znajdują się składniki Twojego majątku (dokładne adresy).

W tej części wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazujesz także zabezpieczenia ustanowione na składnikach Twojego majątku wraz z datami ich ustanowień: np. hipoteka na mieszkaniu.

Co istotne, możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: spis wierzycieli

W tej części wniosku wpisujesz podmioty, którym zalegasz z płatnościami. Podajesz nazwę wierzyciela, jego dane adresowe oraz walutę długu, jego wysokość i termin zapłaty. Wpisujesz tutaj wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe.

Co ważne, możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli masz tylko jednego wierzyciela.

O tym, dlaczego nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką piszę tutaj.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: spis wierzytelności spornych

Jeżeli występują wierzytelności sporne, wpisujesz je we wniosku wraz ze wskazaniem, w jakim stopniu ich nie uznajesz. Wierzytelności sporne, to takie, co do których dłużnik zaprzecza ich istnieniu lub wysokości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: uzasadnienie

Wniosek o upadłość konsumencką musisz dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej byłeś, w czasie, gdy zaciągałeś każde ze swoich zobowiązań. Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku o upadłość konsumencką, od nie może wiele zależeć. Zatem, nie bagatelizuj uzasadnienia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: dowody

W tej części wniosku wpisujesz dowody, które potwierdzają istnienie wskazanych przez Ciebie we wniosku zdarzeń, będą to m.in.:

  • umowy kredytów/ pożyczek,
  • wypowiedzenia umów kredytów/pożyczek,
  • w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – świadectwo pracy/ wypowiedzenie umowy o pracę,
  • dokumenty poświadczające otrzymywane dochody, np. umowa o pracę, decyzja z ZUS o wysokości renty,
  • w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: załączniki

Tutaj powinieneś wymienić wszystkie dokumenty, jakie załączasz do wniosku (np. umowy kredytów, wypowiedzenia umów kredytów, wypowiedzenie umowy o prace, dokumentacja medyczna).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: oświadczenie dłużnika oraz podpis

W tej części wniosku składasz oświadczenie, że nie zachodzą wobec Ciebie przyczyny uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

 Na koniec, nie zapomnij podpisać wniosku;)

Zobacz też: upadłość konsumencka wniosek

 

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.