Upadłość konsumencka

Data dodania: 31.07.2018

upadłość konsumenckaDzisiejszy wpis będzie o tematyce upadłość konsumencka w ogólności. Powszechną wiedzą jest, że upadają przedsiębiorstwa. W mediach głośno o takich przypadkach. Jednak, czy masz świadomość tego, że upaść może także niewypłacalny Kowalski. On wówczas ogłasza upadłość konsumencką. Na czym polega upadłość konsumencka?


Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Formalna nazwa tego postępowania to postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka: brak majątku

Przede wszystkim wyjaśniam, że posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zatem nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, możesz ogłosić upadłość konsumencką;)

Upadłość konsumencka: dla niewypłacalnego konsumenta

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką musisz być konsumentem. Jeżeli obecnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (czyli nie posiadasz statusu konsumenta), to już następnego dnia po wykreśleniu wpisu w rejestrze CEIDG możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bycie niewypłacalnym. Niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto stan ten musi mieć charakter trwały. Domniemywa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeżeli zaległości w spłacie zobowiązań przekraczają trzy miesiące. Co ważne, abyś mógł być uznany za niewypłacalnego dłużnika dla celów upadłości konsumenckiej, wystarczy, że posiadasz jednego wierzyciela.

Upadłość konsumencka: brak winy w powstaniu niewypłacalności

Brak winy w powstaniu niewypłacalności nie jest już przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jednakże okoliczność ta przekłada się na krótszy plan spłąty wierzycieli.

Upadłość konsumencka: możliwość oddłużenia

Celem upadłości konsumenckiej i jej kwintesencją jest oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. Umorzenie dotyczy całości lub części długów konsumenta, których nie jest on, ani nie będzie w stanie uregulować. Umorzenie jednak dotyczy tylko długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Jest jednak pewna kategoria długów wyłączona od umorzenia w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zaliczają się do nich m.in. zobowiązania alimentacyjne.

Upadłość konsumencka: umorzenie postępowań egzekucyjnych

Ponadto wydanie przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej powoduje zawieszenie, a po uprawomocnieniu się tego postanowienia – umorzenie wszystkich prowadzonych postępowań egzekucyjnych czy zajęć komorniczych. Zastąpi je jednakże postępowanie likwidacyjne prowadzone przez syndyka.

Upadłość konsumencka: niedogodności dla upadłego

Zatem upadłość konsumencka daje możliwość realnego oddłużenia. Jednocześnie jednak oznacza ona dla dłużnika szereg poświęceń. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (czyli spieniężenia) całego albo części majątku konsumenta. Uzyskane w ten sposób środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swoich wierzytelności. Po ogłoszeniu upadłości Twój majątek staje się masą upadłości. Jeżeli posiadasz dom, to również on wejdzie do masy upadłości i syndyk go spienięży. To oznacza, że będziesz się musiał z niego wyprowadzić. Do masy upadłości wejdzie również Twoje wynagrodzenie z umowy o pracę w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej stracisz prawo zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem. Zatem, nie możesz już samodzielnie sprzedać swojego mieszkania, czy samochodu. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej między Tobą i współmałżonkiem powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości. Twój współmałżonek będzie mógł dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym jedynie w postępowaniu upadłościowym. Po spieniężeniu majątku upadłego sąd ustala plan spłaty wierzycieli. W tym planie określa, że dłużnik przez maksymalnie 3 lata stosownie do swoich możliwości zarobkowych będzie uiszczał określone opłaty na rzecz wierzycieli.

Upadłość konsumencka: kwota na wynajem mieszkania

Jeżeli jednak posiadasz nieruchomość mieszkalną, to prawo przewiduje pewien mechanizm, który osłodzi Ci trud rozstania się z nią w wyniku upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka przewiduje bowiem pewien przywilej socjalny dla upadłego. Polega on na tym, że z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej przekazuje się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Warunkiem uzyskania tej kwoty jest, by w skład majątku upadłego wchodził lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym on zamieszkuje, oraz, by konieczne było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu.

*****

O tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz tutaj.

O tym, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką dowiesz się tutaj.

Umów konsultację online lub wizytę w naszym oddziale w:

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 23

Napisz: biuro@gaworkancelaria.pl

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.