Profesjonalizm

obsługujemy klientów
indywidualnych i biznesowych

obrazek

Rozwody

obrazek

Władza rodzicielska

obrazek

Kontakty z dzieckiem

obrazek

Alimenty

obrazek

Podział majątku

obrazek

Rozdzielność majątkowa

Prowadzimy sprawy o rozwód z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Dowiedz się więcej >

Prowadzimy sprawy o ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej. Ponadto pomagamy rodzicom w opracowaniu planu wychowawczego.

Prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz o ustanowienie opieki naprzemiennej.

Prowadzimy sprawy o ustalenie, zabezpieczenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, alimenty na wnuczka).

Prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Prowadzimy sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.


Prawo Rodzinne – Minisłowniczek:

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa jest jednym z majątkowych ustrojów małżeńskich. Charakteryzuje się tym, że w przeciwieństwie do ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej, w rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego. Występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków Od chwili ustanowienia rozdzielności każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem, a wszystko co nabędzie w przyszłości, w tym wynagrodzenie za pracę, wejdzie tylko do jego majątku. czytaj więcej…

Podział majątku

Podziału majątku między małżonkami nie można dokonać w czasie trwania wspólnoty majątkowej. Podział majątku można przeprowadzić dopiero po ustaniu wspólnoty majątkowej. Wspólnota majątkowa ustaje między małżonkami np. wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze zawarcia intercyzy.  Intercyzę małżonkowie mogą podpisać zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa.

Podział majątku wspólnego

Podziału majątku wspólnego małżonków dokonać można zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Na wniosek jednego z małżonków sąd może orzec o podziale majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu.

Poręczenie majątkowe

Poręczenie majątkowe (inaczej kaucja) pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu na opuszczenie aresztu i odpowiadanie z tzw. wolnej stopy. Jest to tzw. środek zapobiegawczy w procesie karnym. Jego celem jest zagwarantowanie stawiennictwa na każde wezwanie prokuratora lub sądu i zabezpieczenie przed utrudnianiem tego postępowania w jakikolwiek inny niedozwolony sposób. Warunkiem dopuszczającym wydanie postanowienia o przyjęciu poręczenia majątkowego jest  uprzednie zebranie dowodów wskazujących na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany lub oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo. czytaj więcej…

Separacja

Separację orzeka sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nie mają prawa wstąpienia w nowy związek małżeński. Przesłanką separacji jest zupełny (lecz nietrwały, jak w przypadku rozwodu) rozkład pożycia małżonków rozumiany jako całkowity zanik więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami.  Sąd jednak nie orzeknie separacji, jeżeli z tego powodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. czytaj więcej…

Rozwód

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Wyróżnia się dwa rodzaje rozwodów:

  • rozwód z orzekaniem o winie oraz
  • rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron).

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednak małżonkowie mogą zgodnie oświadczyć, że nie chcą orzekania o winie i wtedy skutek jest taki, jakby żadne z nich nie ponosiło winy za rozkład pożycia.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód wnosimy do sadu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli jeden z nich wciąż w tym okręgu ma miejsce zamieszkania.

Od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek obu stron, a w dodatku, jeżeli małżonkowie zrezygnowali z orzekania o winie, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty, a więc 300 zł.

Podział majątku po rozwodzie

Podziału majątku po rozwodzie można dokonać na dwa sposoby:  

  • na podstawie zgodnej umowy zawartej przez małżonków bądź
  • orzeczenia sądu.

Dokonanie umownego podziału majątku wspólnego jest tańsze i szybsze. Takie rozwiązanie jest możliwe, jeżeli małżonkowie są zgodni w kwestii podziału. W praktyce oznacza to sporządzenie stosownej umowy w dowolnej formie, choć od tej zasady istnieją wyjątki. Zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego wymagane jest w przypadku, w którym w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. czytaj więcej…