Upadłość konsumencka a alimenty

upadłość konsumencka a alimenty

Zagadnienie upadłość konsumencka a alimenty jest wielowątkowe  i interesujące. Ogłosiłeś upadłość konsumencką, a jednocześnie jesteś zobowiązany do płacenia alimentów na dzieci?  A może ciąży na Tobie obowiązek alimentacyjny na byłą żonę? Może też tak być, że jesteś zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na swojego rodzica.  W dzisiejszym wpisie wyjaśnię Ci, jak po ogłoszeniu upadłości będzie dalej wyglądała realizacja Twojego  obowiązku alimentacyjnego.

Upadłość konsumencka a alimenty. Alimenty się nie umorzą.

Na wstępie mam dla Ciebie ważną wiadomość. Długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. O ile w upadłości konsumenckiej umarza się zdecydowana większość długów, o tyle zobowiązania alimentacyjne należą do tych kilku rodzajów zobowiązań, które się nie umarzają. Zatem upadłość konsumencka nie obejmuje długów alimentacyjnych. Co ważne, zarówno bieżące, jak i zaległe alimenty nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym.

Upadłość konsumencka a alimenty. Co dalej z alimentami?

Skoro już wiesz, że długi alimentacyjne nie zostaną umorzone w postępowaniu alimentacyjnym, to pewnie zastanawiasz się, jak będzie wyglądała realizacja obowiązku alimentacyjnego po ogłoszeniu upadłości. Otóż, zasady realizacji tego obowiązku zależą od tego, czy mamy do czynienia z alimentami zaległymi, czy też bieżącymi. Występują bowiem odmienne zasady dochodzenia alimentów bieżących od zaległych.

Zaległe alimenty a upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyklucza możliwość dochodzenia zaległych  alimentów na drodze postępowania egzekucyjnego. Jeżeli uprawniony do alimentów ma  wierzytelność z tytułu zaległych alimentów, to powinien zgłosić kwotę wierzytelności syndykowi (zgłoszenie wierzytelności wymaga złożenia sformalizowanego pisma). Jeśli wierzycielem alimentacyjnym jest małoletnie dziecko, to w jego imieniu takiego zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy. Jeżeli dojdzie do takiego zgłoszenia wierzytelności, to zaległe alimenty zostaną umieszczone na liście wierzytelności.

Zgodnie z kolejnością zaspokajania wierzycieli przewidzianą przez prawo upadłościowe, wierzyciele alimentacyjni zostają zaspokojeni w pierwszej kolejności (I kategoria). Zatem jest szansa, że uprawniony do alimentów odzyska w postępowaniu upadłościowym przynajmniej część z należnych mu pieniędzy.  Jednakże na przysługujące mu środki będzie musiał długo poczekać, gdyż postępowanie upadłościowe może potrwać nawet rok. Ponadto alimenty zaległe mimo, że są ujęte w kategorii pierwszej, korzystając niejako z pierwszeństwa zaspokojenia, to i tak znajdują się za kosztami postępowania oraz alimentami bieżącymi.

Bieżące alimenty a upadłość konsumencka

Jeśli dotychczas regularnie płaciłeś alimenty i nie masz z tego tytułu żadnych zaległości, to po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wypłata alimentów będzie kontynuowana. Zatem uprawniony do alimentów będzie je nadal otrzymywać.

Jednak są pewne zmiany odnośnie realizacji obowiązku alimentacyjnego. Otóż, po ogłoszeniu upadłości alimenty będzie wypłacał uprawnionemu syndyk. Ta zmiana ma na celu zagwarantować wypłatę alimentów osobom uprawnionym. Alimenty będą wypłacane przez syndyka w terminie płatności alimentów, tj. w terminie wynikającym z treści zasądzającego je wyroku.

Alimenty bieżące korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi należnościami, w tym przed alimentami zaległymi. Wypłatę alimentów przez syndyka warunkuje jednak zasobność masy upadłości. Alimenty są bowiem wypłacane, o ile fundusze masy upadłości na to pozwalają. Wypłata alimentów nastąpi w miarę wpływu do masy upadłości odpowiednich sum. Należy przy tym zaznaczyć że z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania upadłościowego.

WAŻNE: maksymalna kwota wypłacanych alimentów nie może przekroczyć pensji minimalnej

Ponadto ważna zmiana polega na tym, że alimenty będą wypłacane w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę dla każdego uprawnionego (w 2022 r. pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto). Pozostała część alimentów nie będzie podlegała zaspokojeniu z masy upadłości. To oznacza, że uprawniony nie dostanie więcej niż odpowiednik minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustanowienie maksymalnej kwoty alimentów ma na celu ochronę wierzycieli niealimentacyjnych. Czasem bowiem zobowiązani do alimentów celowo zawyżają wysokość alimentów (zwłaszcza w drodze umowy alimentacyjnej) celem uszczuplenia praw pozostałych wierzycieli.

Dodatkowo wypłata alimentów przez syndyka dokonywana jest wyłącznie do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości.

Upadłość konsumencka a alimenty. Pozew o alimenty

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie stanowi przeszkody w uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty. Osoba uprawniona może w każdym czasie wytoczyć przeciwko upadłemu powództwo o alimenty.

Po ogłoszeniu upadłości upadły może także wytoczyć pozew do sądu o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec uprawnionego, jeżeli zachodzą ku temu podstawy.

Upadłość konsumencka a alimenty.  Podwyższenie lub obniżenie alimentów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozbawia uprawnionego możliwości żądania podwyższenia alimentów. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uprawniony do alimentów może żądać podwyższenia alimentów. Wówczas uprawniony do alimentów musi złożyć pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Oczywiście, aby powództwo było skuteczne muszą zajść podstawy do podwyższenia alimentów.

Po ogłoszeniu upadłości pozew o podwyższenie alimentów należy wytoczyć przeciwko upadłemu. To wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe dotyczące masy upadłości, mogą być prowadzone jedynie przeciwko syndykowi. Postępowania sądowe mające za przedmiot zobowiązania alimentacyjne stanowią więc wyjątek od powyższej zasady. Występuje w nich bowiem wyłącznie sam upadły (bez udziału syndyka).

Ponadto ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozbawia upadłego możliwości żądania obniżenia alimentów. Jeżeli sytuacja materialna upadłego uległa pogorszeniu może on wnieść pozew do sądu o obniżenie alimentów. Pozew o obniżenie alimentów wnosi do sądu  sam upadły, a nie syndyk.

Upadłość konsumencka a alimenty. Upadły jest stroną

Zapamiętaj, w sprawach o alimenty syndyk nie może pozywać, ani być pozywanym.

W postępowaniach sądowych mających za przedmiot zobowiązania alimentacyjne występuje wyłącznie sam upadły. Przy czym, zasada ta ma zastosowanie bez względy na to, czy upadły występuje w charakterze powoda, czy też pozywanego.

Zarówno powództwo o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, jak i obniżenie alimentów prowadzone jest bez udziału syndyka. Podobnie powództwo o alimenty, jak i o podwyższenie alimentów.

Co dzieje się z alimentami niezaspokojonymi?

Niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego zobowiązania alimentacyjne nadal istnieją. Uprawniony do alimentów może ich dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym.

Upadłość konsumencka kancelaria? Uwolnij się od długów.

Pomożemy Ci w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Napiszemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu przed syndykiem.

Jeżeli nie jesteś w stanie spłacać swoich długów, a one rosną z dnia na dzień, to powinieneś rozważyć upadłość konsumencką. Gawor Kancelaria Prawna jest jedną z nielicznych kancelarii w Polsce specjalizujących się w ogłaszaniu upadłości konsumenckich. Radca prawny Kinga Gawor jest jednym z niewielu ekspertów upadłości konsumenckiej w Polsce.

Skontaktuj się z nami i umów na konsultację. My sporządzimy dla Ciebie wiosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu będziesz mógł zacząć nowe życie bez długów.

O nowelizacji upadłości konsumenckiej 2020 przeczytasz tutaj.

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.