Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

 

Dodano: 8.02.2020 r.

opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.
Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, ile wynosi opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki z o.o., a zarządzana przez Ciebie spółka ma długi, których nie jest w stanie spłacać, to powinieneś rozważyć złożenie wniosku o jej upadłość.

Kto ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o.?

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. spoczywa na członkach zarządu. Przy czym, obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. nie spoczywa na prokurencie. Jednak prokurent, jako reprezentant spółki z o.o., jest oczywiście uprawniony do złożenia wniosku o jej upadłość.

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki z  o.o.

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia w terminie wniosku o upadłości spółki z o.o. Z drugiej strony terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wyłącza odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki.  Przy czym wyłączona jest odpowiedzialność członków zarządu za wszystkie długi spółki z o.o., zarówno cywilnoprawne jak i publicznoprawne. Z tego też względu prawidłowe ustalenie dnia, od którego liczy się czas na terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ma duże znaczenie dla odpowiedzialności członków zarządu.

Konsekwencje niezłożenia w terminie wniosku o upadłość spółki z o.o.

Konsekwencje dla członków zarządu niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki są surowe. Należą do nich:

–  odpowiedzialność za długi spółki swoim prywatnym majątkiem,

– orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

– zagrożenie wystąpienia odpowiedzialności karnej,

– odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o.,

– odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest bardzo krótki. Wynosi on zaledwie 30 dni. Liczy się go od dnia powstania stanu niewypłacalności spółki. Członkowie zarządu spółki z o.o. powinni być zatem bardzo czujni w sytuacji, gdy zarządzana przez nich spółka ma długi. Powinni oni wnikliwie monitorować stan zadłużenia spółki, okres opóźnień w zapłacie raz stan majątku spółki, tak aby nie przegapić terminu na złożenie wniosku o upadłość spółki.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Niewypłacalność spółki z o.o. jest bardzo ważnym pojęciem. W praktyce często pojawiają się trudności z ustaleniem momentu niewypłacalności spółki. A od tego momentu wiele zależy, bowiem termin 30 dni na złożenie wniosku o upadłość spółki z o.o. liczy się właśnie od dnia powstania stanu  niewypłacalności spółki. Prawidłowe ustalenie daty, od której liczy się czas na terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ma ogromne znaczenie dla odpowiedzialności członków zarządu.

Przede wszystkim spółka z o.o. powinna posiadać co najmniej dwóch wierzycieli.

Ponadto, wyróżnia się dwie przesłanki niewypłacalności spółki z o.o. Są to: przesłanka płynnościowa  i przesłanka nadmiernego zadłużenia. Przesłanka płynnościowa definiuje niewypłacalność spółki z o.o. jako stan w którym spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten powinien mieć charakter trwały, a nie tylko tymczasowy. W ocenie, czy już nastąpiła utrata zdolności spółki do regulowania zobowiązań, ogromnie pomocne jest domniemanie prawne. Zgodnie z tym domniemaniem, spółka jest niewypłacalna, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Przesłanka nadmiernego zadłużenia określa natomiast niewypłacalność spółki z o.o. jako stan, w którym zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres powyżej 24 miesięcy.

 

Ile wynosi opłata od wniosku o ogłoszenie upadłość spółki z o.o.

Opłata od wniosku o upadłość spółki z o.o. wynosi 1000 zł. Jest to opłata sądowa. Dodatkowo, oprócz tej opłaty, spółka musi jeszcze uiścić zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego. Zaliczka ta równa się przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku. Obecnie zaliczka ta wynosi zatem 5148,07 zł.

Skutek nieuiszczenia zaliczki

Nieuiszczenie zaliczki jest traktowane jak brak formalny wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd wówczas wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia i wpłaty w terminie tygodnia brakującej zaliczki.  Brak uiszczenia zaliczki w terminie wyznaczonym przez sąd spowoduje zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.  Z kolei wniosek zwrócony nie wywołuje skutków prawnych związanych z jego wniesieniem. Zatem ostateczny brak uiszczenia zaliczki na koszty postępowania spowoduje, że członkowie zarządu nie zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za długi spółki.

Podsumowując, koszt ogłoszenia upadłości spółki z o.o. nie jest mały. Obecnie spółka musi przeznaczyć na ogłoszenie swojej upadłości nieco ponad 6000 zł.

Zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

Członkowie zarządu zgłaszający wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. mogą co prawda jednocześnie złożyć wniosek o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Wniosek ten może dotyczyć zarówno zwolnienia z opłaty sądowej, jak i zaliczki. Sąd uwzględni taki wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli spółka wykaże, że nie posiada ona dostatecznych środków na ich uiszczenie. Jednakże przestrzegam tutaj przed hurra optymizmem. W przypadku wniosków składanych przez spółki z o.o. takie zwolnienia są udzielane bardzo rzadko.

Gdy wierzyciel składa wniosek o upadłość spółki z o.o.

Oprócz członków zarządu podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość spółki jest także wierzyciel spółki.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o.?

Wniosek o upadłość spółki z o.o. członkowie zarządu składają do właściwego sądu rejonowego, w którym znajduje się  wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Właściwy miejscowo jest sąd, w którego obszarze znajduje się tzw. COMI dłużnika – jego główny ośrodek podstawowej działalności. Przy czym obowiązuje domniemanie, że dla spółek z o.o., głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby.

Ile wynosi opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ponadto należy pamiętać o tym, że sąd oddali wniosek o upadłość spółki, jeżeli spółka nie ma wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub jej majątek wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów (tzw. ubóstwo masy). Koszt takiego powstępowania jest trudny do określenia z góry i zależy m.in. od rozmiarów działalności spółki. Niemniej należy bezwzględnie pozostawić odpowiedni majątek na pokrycie tego kosztu, m.in. odpowiednią kwotę pieniężną.

Co ważne, brak majątku spółki na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego nie zwalnia członków zarządu z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

 

Umów się na wizytę w naszym oddziale w:

• Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, lok. 331

• Krakowie, ul. Zakopiańska 238/5

• Katowicach, ul. Porcelanowa 60

Zadzwoń: +48 603 536 414

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.