Rozwód Kraków – Prawo Cywilne

Radca prawny Kinga Gawor udziela porad prawnych i sporządza pisma procesowe w zakresie możliwości podwyższenia alimentów, ustalania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, jak i podziału majątku między małżonkami. Zatem, jeżeli szukasz kancelarii prawnej z Krakowa zajmującej się prawem rodzinnym, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.


Adwokat Kraków Rozwód Ile Trwa ?

Kodeks Cywilny – Rozwody Kraków

Wniosek o zabezpieczenie alimentów sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia. Podobnie, jak w przypadku tematu, jakim są rozwody Kraków jest to jednakże jedynie termin instrukcyjny. Kodeks cywilny (w skrócie KC) to jedno, a termin jest zupełnie czymś innym. W efekcie sądy często go nie dotrzymują.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Co daje wniosek o zabezpieczenie alimentów ?

Zarówno w pozwie o rozwód, jak i w pozwie o zasadzenie alimentów dobrze jest złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.  W tym wniosku trzeba jedynie uprawdopodobnić roszczenie. Jeżeli sąd uwzględni Twój wniosek, to Twoje dziecko uzyska alimenty już w trakcie procesu rozwodowego lub procesu o alimenty. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów jest tytułem wykonawczym, więc możesz na jego podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jeśli Twój małżonek nie będzie płacił alimentów orzeczonych w postanowieniu o zabezpieczeniu, to możesz śmiało skierować sprawę do komornika.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Jak powinien brzmieć prawidłowo sformułowany wniosek o zabezpieczenie alimentów? Oto przykład:

czytaj więcej…

Prawomocność wyroku o rozwód

Kiedy następuje prawomocność wyroku o rozwód?

Prawomocny wyrok rozwodowy to taki, od którego nie przysługuje nam żaden zwyczajny środek odwoławczy. Natomiast nieprawomocny wyrok rozwodowy to taki, od którego przysługuje apelacja.

Chwila, w której wyrok rozwodowy się uprawomocnia jest bardzo ważna. W tym bowiem momencie nie można się już od niego odwołać. Ponadto z tą chwilą powstają skutki rozwodu.

Uprawomocnienie rozwodu

Inne są zasady uprawomocnienia się wyroku rozwodowego wydanego przez sąd I instancji i II instancji.

Wyrok rozwodowy wydany przez sąd I instancji  (tj. sąd okręgowy, do którego został złożony pozew o rozwód) uprawomocnia się co do zasady po bezskutecznym upływie terminu do złożenia przez stronę apelacji. Jeśli natomiast strona złoży apelację w tym terminie, to wyrok rozwodowy nie stanie się prawomocny.

Teraz przejdę do wyjaśnienia, jaki jest termin na złożenie przez stronę apelacji. Zacznę od tego, że w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku rozwodowego przez sąd I instancji strona ma 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Z tego uzasadnienia strona dowie się z jakich powodów sąd wydał taki wyrok, a nie inny. Od chwili doręczenia stornie pisemnego uzasadnienia wyroku rozwodowego ma ona 14 dni na sporządzenie apelacji. Wyrok Sądu I instancji stanie się zatem prawomocny dopiero po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie apelacji, chyba że strona złoży w tym terminie apelację. Upraszczając, wyrok rozwodowy staje się prawomocny, jeśli nie zostanie zaskarżony po upływie 14 dni od daty doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem.

Tutaj jednocześnie informuję, że termin na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku przez sąd wynosi dwa tygodnie, ale jest to jedynie termin instrukcyjny. To znaczy, że nie wiąże on sądu. 

Prawomocność wyroku rozwodowego

Inna jest natomiast chwila uprawomocnienia się  wyroku sądu II instancji. Sądem II instancji jest sąd apelacyjny, do którego wnosimy apelację. Wyrok sądu  II instancji staje się prawomocny z chwilą jego ogłoszenia na rozprawie.

Zobacz też: Rozwód bez orzekania o winie a alimenty między byłymi małżonkami

Brak zgody na rozwód

Co, gdy jest brak zgody na rozwód?

W większości przypadków zgoda drugiego małżonka na rozwód nie jest potrzebna. Jeżeli bowiem między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a rozwodu żąda jeden z małżonków, to sąd zasadniczo orzeknie rozwód. Zatem generalnie brak zgody drugiego małżonka na rozwód  nie przeszkodzi Ci w orzeczeniu rozwodu. 

Kiedy zgoda małżonka na rozwód jest potrzebna?

Jednakże w jednym przypadku zgoda drugiego małżonka na rozwód jest konieczna. Tak jest wówczas, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

czytaj więcej

Odpowiedź na pozew o rozwód brak zgody, czy są powody do obaw?

Jeżeli Twój małżonek w odpowiedzi na pozew o rozwód  nie wyraził zgody na rozwód, to co do zasady nie musisz się tym martwić. Powinieneś obawiać się tego tylko wtedy, gdy jesteś małżonkiem wyłącznie winnym rozkładu pożycia. Jednak i wówczas istnieje szansa, że sąd ostatecznie orzeknie rozwód, jeżeli brak zgody małżonka niewinnego jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Dowiedz się więcej w artykule: Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach rodzinnych

Jak się przedstawia jurysdykcja miedzynarodowa w sprawach rodzinnych?

Jurysdykcja sądu polskiego to prawo tego sądu do osądzenia danej sprawy.

Gdy w sprawie o rozwód lub o alimenty występuje tzw. element zagraniczny, tj. np. dziecko mieszka za granicą lub małżonek mieszka za granicą, to sąd polski musi najpierw ocenić, czy przysługuje mu jurysdykcja. Jeżeli sąd polski uzna, że jurysdykcja mu przysługuje, to następnie musi ustalić, w jakim zakresie.


Właściwość sądu gdy dziecko mieszka za granicą – sprawa o alimenty

Stan faktyczny jest następujący: małoletnie dziecko wraz z matką mieszka w Niemczech, a ojciec dziecka w Polsce. Ojciec nie łoży na dziecko, stąd matka dziecka nosi się z zamiarem wytoczenia pozwu o alimenty w imieniu małoletniego dziecka. Gdzie powinna wnieść pozew o alimenty: przed sąd niemiecki, czy polski?

czytaj więcej…

Właściwość sądu gdy dziecko mieszka za granicą – sprawa o rozwód

A co, gdy matka dziecka mieszkająca w Niemczech chce się rozwieźć z mężem mieszkającym w Polsce? Przed jaki sąd powinna wnieść pozew o rozwód?

czytaj więcej…

Zobacz też:

Jak wysłać pozew o rozwód

Pozew rozwodowy można złożyć na biurze podawczym sądu okręgowego. Wtedy najlepiej mieć ze sobą kopię składanego pozwu. Na tej kopii  pracownik biura podawczego sądu przybije nam pieczęć potwierdzającą fakt i datę złożenia pozwu na biurze podawczym sądu (tzw. prezentata).

Pozew rozwodowy (wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz  jest dla sądu, a drugi dla pozwanego (sąd doręczy mu pozew).

Pozew o rozwód listem poleconym

Pozew o rozwód można także wysłać do sądu za pośrednictwem poczty. Wówczas najlepiej jest wysłać pozew rozwodowy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, tak aby mieć pewność, że pozew do sądu doszedł i w jakim dniu.